دا د نوي کیدونکي انرژۍ کټونو لیست دي چې د کیمرو بیلی ګروپ شرکتونو لخوا پلورل شوي. پدې کټونو کې د نوي نوي کیدونکي انرژۍ سیسټم نصب کولو لپاره اړین توکي شامل دي.